home > 고객마당 > 공지사항
 
 
  SMD INDUCTOR 품명변경건(NS 변경건)
   관리자       2019.05.07    356
  [첨부파일이 없습니다.]
안녕하십니까  

현재 자사의 SMD INDUCTOR  품번를 하기와 같이 변경하오니

참고하시기 바랍니다.

      -   하       기      -

1. 변경시점 : 2019년 1월 1일 생산분부터

2. NEW PART NO

      변경전       변경후        비 
    HTOP4532      NS4532  
    HTOP5845      NS5845  
    HTOP7850      NS7850  
    HTOP1054      NS1054  
    HTCB1260      NS1260  
    HTCB1280      NS1280  


이전글   LINE FITER MARKING 변경건
다음글   LINE FILTER NS-1014 마킹변경공지건